Regulamin Turnieju Charytatywnegow Lasertag w LASTAG-u

Regulamin Turnieju Charytatywnego
w Lasertag w LASTAG-u

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Turnieju Charytatywnego w Lasertag w LASTAG-u to turniej laser tag – inaczej paintball elektroniczny lub inaczej laserowy paintball. Turniej dostępny jest nie tylko dla doświadczonych graczy laser tag, ale dla każdego kto chce spróbować swoich sił.
2. Zawodnicy podczas turnieju zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych osób (w tym publiczności).
3. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na stronie wydarzenia na FB.
4. Zebrana w wyniku pobierania opłaty wpisowej na turniej kwota, zostanie przekazana, po potrąceniu podatku, na rzecz operacji Łukasza Dmitruka.

II. ORGANIZATORZY I KONTAKT

Organizatorzy

a) MMG s.c. – M. Grygorczuk, M. Grygorczuk
ul. Bema 6 15-798 Białystok

1. Strona internetowa
Oficjalną stroną internetową Wielkiego Turnieju o PS4 jest www.lastag.pl/turniej

2. Kontakt
W sprawach związanych z udziałem w turnieju można kontaktować na wszystkie sposoby podane na podstronie: www.lastag.pl/kontakt/
lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na www.lastag.pl/turniej

III. TURNIEJ – OPIS

Gra:
Każdy gracz przed grą otrzymuje kamizelkę (odbiera sygnały o trafieniach) oraz broń (emituje sygnały symulujące strzały).
Przed każdą grą sprzęt jest programowany – nadawane są imiona lub ksywki graczom trwa to około 2-3 minut.
Gra trwa 30 minut.
Gra odbywa się na arenie – jest to specjalnie przygotowany labirynt pełen dymu, świateł oraz głośnej, szybkiej i energetycznej muzyki.
Gra w laser tag polega na strzelaniu do członków drużyny przeciwnej ze specjalnej broni tak aby podczas 30 minutowej rozgrywki zdobyć jak największą liczbę trafień.
Gra jest całkowicie bezpieczna – sygnały pomiędzy bronią strzelającą a kamizelką przeciwnika przekazywany jest za pomocą wiązki podczerwieni (to samo co z pilocie od telewizora)
Każdy gracz ma nieskończoną liczbę żyć i amunicji.
Obowiązują zasady fair play – nie zasłaniamy czujników, nie dotykamy broni przeciwnika, nie używamy przemocy fizycznej – nad poprawnym przebiegiem gry czuwa wyznaczony sędzia (jeżeli jest taka potrzeba).
W momencie „zastrzelenia” przez przeciwnika – broń ulega zablokowaniu na ok 10 sekund i trzeba odczekać aby móc dalej strzelać.
Gra kończy się automatycznie po 30 minutach po czym gracze schodzą z areny. Następnie wyniki zbierane są z poszczególnych kamizelek i prezentowane graczom. Wyłaniania jest zwycięska drużyna.
Drużyny:

1. W zawodach biorą udział maksymalnie 32 drużyny. Każda drużyna składa się z 4 osób i dowolnej ilości zmienników – każda osoba zapisana do drużyny zobowiązana jest do wpłacenia opłaty rejestracyjnej – 30 zł.
2. Drużyna może posiadać zawodników rezerwowych. Nie biorą oni jednak udziału w zawodach jak pełnoprawni zawodnicy – składy drużyn przed poszczególnymi grami mogą ulegać zmianom.

Gry turniejowe:

Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym. Każdej drużynie zostanie przydzielony numer. 11.03.2017 zostanie przeprowadzone losowanie par rozgrywających etap 1/16 finału.
Gry będą typowymi 30-minutowymi rozgrywkami i rozgrywane będą pomiędzy 13.03.2017 a 18.03.2017 w godzinach popołudniowych.
Gry mogą ulegać wydłużeniu na poszczególnych etapach.
Organizator zastrzega sobie prawo dokładnych ustaleń na czas bliższy zawodów gdy ustali się ilość drużyn.
Gra finałowa oraz gra o drugie i trzecie miejsce zostaną rozegrane 18.03.2017 po godzinie 17:00.

Sprzęt:

1. Turniej przeprowadzony zostanie na sprzęcie organizatora za który podczas gry odpowiadają gracze.
2. Broń i kamizelki wręczane będą graczom przed każda rozgrywką przez obsługę turnieju.
3. Wyniki sczytywane będą dzięki specjalnej jednostce centralnej kompatybilnej z karabinami.
4. Organizator nie dopuszcza graczy z własnym sprzętem ze względu na problemy z kompatybilnością.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Informacje ogólne
a) W turnieju mogą brać udział osoby od 13 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
b) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

2. Start w zawodach
a) Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
– dla osób powyżej 18 lat – złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o znajomości warunków udziału w zawodach,
– dla osób poniżej 18 lat – zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia o znajomości warunków udziału w zawodach.

3. Limit uczestników
a) Organizator gwarantuje przyjęcie zgłoszeń pierwszych 160 zawodników (32 drużyn).
b) W miarę możliwości Organizator może zwiększyć liczbę uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej zawodów.

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia
a) Uczestnikiem turnieju może być drużyna, która spełni następujące warunki:
– Jeden z uczestników drużyny lub też cała drużyna wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie turnieju lub dokona osobistego zgłoszenia w LASTAG-u ul. Bema 6
– dokona wpisowego w wysokości 30 złotych za osobę.
– wszyscy członkowie drużyny złożą czytelny podpis na oświadczeniu przed startem w turnieju (w chwili zapisu wymagany jest tylko jeden podpis)
b) Prawidłowe zgłoszenie obejmuje rejestrację (wypełnienie formularza zgłoszeniowego) i wniesienie opłaty.

Po prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego każdej drużynie zostanie nadany identyfikator startowy.

2. Rejestracja startowa
a) Każdy drużyna (wszyscy uczestnicy osobiście) po przybyciu na zawody powinni zgłosić się do baru i dokonać potwierdzenia startu.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku każdego z uczestników (warunkiem przystąpienia do turnieju jest ukończenie 13 lat przez każdego członka zespołu)

3. Informacje dodatkowe

a) Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły turnieju lub też nie wzięły udziału w turnieju.
b) Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia wniesionej opłaty startowej na rzecz innej drużyny.
c) W przypadku odwołania zawodów do dnia poprzedzającego dzień ich rozpoczęcia zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.
d) Skrócenie lub zmiana turnieju w czasie jego trwania (pod warunkiem zachowania ustalonych nagród) nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej.

VI. ŚWIADCZENIA

1. Świadczenia

W ramach opłaty startowej Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
– udział w zawodach,
– obsługę sędziowską,
– obsługę wszelkich regularnych atrakcji lokalu LASTAG

VII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Informacje ogólne
a) Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za zawodników, ani osoby trzecie.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.
c) Wszyscy zawodnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora.
d) Organizator ma prawo nie dopuścić do udziału w rozgrywce osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

VIII. INNE INFORMACJE

1. Zasady Fair-Play
a) Aby rywalizacja w ramach zawodów przebiegała bez zakłóceń i w duchu Fair-Play każdy zawodnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.
– zawodnicy muszą przestrzegać przepisów prawa i zaleceń osób zabezpieczających turniej.

2. Filmowanie, zdjęcia i materiały promocyjne
a) Wszyscy zawodnicy startując w turnieju wyrażają zgodę na bezpłatną publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z turnieju zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
b) Wszyscy zawodnicy startując w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją turnieju oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów. Nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w turnieju.

4. Zapoznanie się z zasadami i regulaminami
Każdy uczestnik turnieju oświadcza, że (w przypadku osób poniżej 18 roku życia oświadczenie to potwierdza rodzic lub prawny opiekun):
a) akceptuje zasady rozgrywania i zabezpieczania turnieju oraz zgadza się z zapisami regulaminu i warunkami uczestnictwa,
b) bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
c) przyjmuje do wiadomości, że Organizator i wszystkie instytucje i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju,
d) swoim podpisem zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami Turnieju i wypełnił formularz zgłoszeniowy kompletnie oraz zgodnie z prawdą,

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
3. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się turnieju, nie są jednak jej uczestnikami.
4. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
6. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.